Els rendiments de les activitats econòmiques requereixen una organització econòmica, similar a la empresa però la seva titularitat és de persona física, i una organització de recursos humans i mitjans de producció, suficients i necessaris pel desenvolupament de l’activitat.

Que la seva titularitat correspongui al contribuent i no es trobin afectes a activitats econòmiques realitzades por aquests. La definició es suficientment amplia como para incloure tots els rendiments que provinguin de béns mobles o immobles, i que no s’obtinguin …

La normativa de l’impost ha intentat assimilar al màxim la tributació d’aquestes rendes generades por persones físiques a les obtingudes por entitats societàries, remetent-se en molts dels seus articles l’Impost de Societats.

Renda Avançada

Assessorament segons normativa vigent de la renda 2020 Rendiments del Treball (1)  (Rendiments dineraris, i en espècie) Rendiments del Capital Mobiliari (2) (No inclou Accions) Rendiments del Capital Inmobiliari (2) Rendiments d’Activitats Econòmiques (3) Guanys generats per transmissions Deduccions Lloguer, …

Renda Bàsica

Assessorament segons normativa vigent de la renda 2020 Rendiments del Treball (1)  (Rendiments dineraris, i en espècie) Rendiments del Capital Mobiliari (2) (No inclou Accions) Deduccions Lloguer, Maternitat, Família Nombrosa, Autonòmiques… Presentació Telemàtica a l’Agència Tributària