Els rendiments de les activitats econòmiques requereixen una organització econòmica, similar a la empresa però la seva titularitat és de persona física, i una organització de recursos humans i mitjans de producció, suficients i necessaris pel desenvolupament de l’activitat.

Que la seva titularitat correspongui al contribuent i no es trobin afectes a activitats econòmiques realitzades por aquests. La definició es suficientment amplia como para incloure tots els rendiments que provinguin de béns mobles o immobles, i que no s’obtinguin …

La normativa de l’impost ha intentat assimilar al màxim la tributació d’aquestes rendes generades por persones físiques a les obtingudes por entitats societàries, remetent-se en molts dels seus articles l’Impost de Societats.