Que la seva titularitat correspongui al contribuent i no es trobin afectes a activitats econòmiques realitzades por aquests. La definició es suficientment amplia como para incloure tots els rendiments que provinguin de béns mobles o immobles, i que no s’obtinguin por la transmissió d’aquests.