La normativa de l’impost ha intentat assimilar al màxim la tributació d’aquestes rendes generades por persones físiques a les obtingudes por entitats societàries, remetent-se en molts dels seus articles l’Impost de Societats.