(3) Els rendiments d’activitats econòmiques es regulen en els articles compresos entre el 27 y el 32 de la LIRPF

La Llei de l’IRPF manté dintre de la categoria de rendiments d’activitats econòmiques tant els rendiments d’activitats empresarials como els rendiments d’activitats professionals, desenvolupades i obtingudes per persones físiques o entitats en règim d’atribució de rendes. Es consideren també activitats professionals aquelles dutes a terme por artistes i esportistes.