(1) Rendiments del Treball:

Segons l’article 17 de la LIRPF, es consideraran rendiments íntegres del treball totes les contraprestacions o utilitats, quelcom sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie, que deriven, directa o indirectament, del treball personal o de la relació laboral o estatutària i que no tinguin caràcter de rendiments d’activitats econòmiques.