(2) Rendiments íntegres del capital:

Segons l’article 21 de la LIRPF, es consideren rendiments íntegres del capital: La totalitat de les utilitats o contraprestacions, quelcom sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie, que provinguin, directa o indirectament, d’elements patrimonials, béns o drets.